UTO UGHI – Duomo di Amelia – Sabato 18 giugno 2016